Obchodní podmínky - Telf

Podmínky a pravidla služby Telf

Aneb co se hodí znát, abyste přesně věděli, jak to u nás chodí a s čím je třeba počítat.

Na úvod pár hlavních bodů v „lidštině“:

1. Výuku si objednáte prostřednictvím objednávkového formuláře na webu www.telf.cz. Uvedete požadovaný jazyk i délku volání a obratem obdržíte potvrzení své objednávky.  

2. Naši výuku začínáme vždy v pondělí – tzn. objednáte-li si kurz v úterý, počítejte s jeho zahájením v pondělí následujícího týdne.  

3. Informační e-mail se všemi detaily svého kurzu obdržíte před jeho začátkem, nejpozději v první den výuky.  

4. Podklady pro studium máte k dispozici ve svém studentském účtu

5. Naši lektoři jsou vám k dispozici každý všední den od 07:00 do 18:00, po individuální domluvě i mimo stanovenou dobu. Doporučujeme vám zvolit si přesný čas volání, v opačném případě vám bude lektor volat v libovolnou dobu v rámci výše uvedeného času.  

6. Přesný čas svého volání si domluvíte se svým lektorem. Tento časový plán považujeme za závazný po dobu trvání vašeho kurzu.  

7. Na čísle 773 899 988 si můžete dohodnout dlouhodobé změny svého časového plánu.  Nový plán začíná platit 24 hodin od přijetí vašeho požadavku, do té doby je platný plán původní. Jednorázové změny rozvrhu je možné dohodnout vždy individuálně se svým lektorem.  

8. Při dlouhodobé změně časového plánu se budeme snažit zachovat výuku se stejným lektorem, nemůžeme ji však garantovat.      

9.  V ceně naší služby máte dva pokusy lektora dovolat se vám. Pokud lektorovo volání propásnete a nepřijmete ho ani na podruhé, výuka v daném dni propadá bez nároku na náhradu nebo vrácení peněz.  

10. Můžete využít možnosti zpětné fakturace, tzn., fakturu hradíte až po skončení kurzu s výjimkou kurzu prvního, ten je vždy fakturován před začátkem výuky. 

11. O všech změnách rozvrhu, o odvolání, přerušení či ukončení výuky nás, prosím, informujte, a to buď na čísle 773 899 988, nebo e-mailem na info@telf.cz nejméně 24 h předem. Na změny, které byly provedeny bez našeho vědomí, nebudeme brát ohled.  

a) V případě odvolání lekce máte v rámci kurzu nebo měsíce (pokud platíte zpětně) max. 3x nárok na odvolání, zbylé odvolané lekce budou považovány za neomluvenou absenci. 

b) V případě dovolené studenta je možné kurz přerušit na min. 5 a max. 15 pracovních dní, při delší době dovolené nemůžeme garantovat stejného lektora a stejný čas volání. 

c) V případě ukončení výuky v průběhu dvou prvních týdnů kurzu máte nárok na zrušení objednávky s okamžitou platností na celé předplacené období 20 dnů, a to bez storno poplatku. 

12. Pokud lektorovo volání zmeškáte, máte možnost zavolat mu nazpátek, ovšem bez záruky, že lektor bude dostupný a také bez náhrady nákladů na volání.  

13. V případě, že volání neproběhne vinou lektora, máte nárok na náhradní volání, prodloužení volání o dobu neuskutečněného volání, nebo na vrácení peněz za neuskutečněné volání.  

14. Pokud nejste se svým lektorem spokojeni, máte právo požádat o jeho výměnu, a to na čísle 773 899 988 nebo e-mailem na info@telf.cz.  

15. Slevy nejsou kombinovatelné. 

A dále pro fajnšmekry o poznání detailněji v „úředničině“:

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Ing. Ondřej Labaj, se sídlem Písek 47, 739 84, IČ: 10682210 („poskytovatel“), poskytující  služby mimoškolního vzdělávání – lektorské činnosti tímto stanoví následující všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravující poskytování služeb v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“) za účelem realizace jazykové výuky (dále jen „služba“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluv.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Objednatel si na stránkách www.telf.cz nebo telefonicky na čísle 773 899 988 objedná jazykový kurz po telefonu dle požadované úrovně a jazyka a také si zvolí délku volání. Objednatel obdrží potvrzení o úspěšné objednávce.

2.2. V objednávce bude zejména shrnutí objednané služby.

2.3. Objednatel obdrží informační e-mail s detaily svého kurzu před jeho začátkem, nejpozději v první den služby Telf. Tímto se objednávka stává závaznou kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, a mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká smluvní vztah.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena služby je dojednána vždy za 20 vyučovacích dnů v délce buď 5, 10 nebo 15 minut dle výběru objednatele. Pokud objednatel chce pokračovat ve výuce, automaticky se smlouva prodlužuje.

3.2. Cena za službu je splatná:

3.2.1. předem, formou bankovního převodu, a to vždy u prvního objednaného kurzu. Cena za službu bude uhrazena v celé její výši dle počtu objednaných vyučovacích hodin v termínu splatnosti faktury (14 dní) nebo

3.2.2. zpětně formou bankovního převodu u kurzů následujících, a to na základě faktur vystavených poskytovatelem vždy po skončení příslušného měsíce dle skutečně odučených vyučovacích lekcí.

3.3. Cena za službu obsahuje realizaci výuky, přípravu lektora na výuku, testování znalostí a organizační podporu kurzu.

3.4. V případě platby předem je objednatel zodpovědný za nepřekročení počtu realizovaných vyučovacích lekcí oproti počtu uhrazených vyučovacích lekcí. Jestliže přesto při realizaci služby dojde k překročení počtu uhrazených lekcí, objednatel má povinnost veškeré realizované lekce plně uhradit dle ceny dohodnuté v dané objednávce služby.

3.5. Splatnost faktur poskytovatele je 14 kalendářních dnů od vystavení poskytovatelem.

3.6. Pro případ prodlení s platbami faktur se sjednává penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

3.7. Podklady pro studium budou objednateli přístupné na online platformě telf-ucet.cz, ke kterým dostane přístupové heslo.

4. ZÁVAZKY POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat službu pro objednatele prostřednictvím lektorů s odpovídající kvalifikací a odbornou praxí.

4.2. V případě jakýchkoli požadavků nebo stížností se poskytovatel zavazuje tyto s objednatelem projednat za účelem jejich co nejrychlejšího a komplexního řešení.

4.3. V případě odvolání lekce objednatelem v předstihu min. 24h je povinen poskytovatel vyhovět a neúčtovat žádné penále, avšak maximálně 3x v daném kurzu, případně v daném měsíci u zpětné fakturace.

4.4. V případě dovolené objednatele je poskytovatel povinen pozastavit kurz na min. 5 a max. 15 pracovních dní, při delší době dovolené poskytovatel nebude garantovat stejného lektora a stejný čas volání.

4.5. V případě, že volání neproběhne vinou lektora, má objednatel nárok na náhradní volání, prodloužení volání o dobu neuskutečněného volání, nebo na vrácení peněz za neuskutečněné volání.

4.6. Při realizaci služby má poskytovatel povinnost na vyžádání předložit evidenci odučených hodin.

5 ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1. Objednatel se zavazuje, že nebude s lektory poskytovatele, kteří pro něj budou zajišťovat službu, vstupovat do přímých smluvních vztahů ani jiným způsobem nebude poskytovatele obcházet, a to po dobu trvání této smlouvy a tří let po jejím ukončení.

5.2. Objednatel se rovněž zavazuje, že veškeré případné problémy nebo stížnosti bude řešit přednostně projednáním s poskytovatelem na emailu info@telf.cz nebo na telefonním čísle 773 899 988.

5.3. Objednatel je povinen případné změny rozvrhu, přerušení či ukončení výuky řešit prostřednictvím poskytovatele na čísle 773 899 988. Na změny, které byly provedeny bez vědomí poskytovatele, nelze brát zřetel:

5.3.1. V případě odvolání lekce je objednatel povinen informovat poskytovatele na emailu info@telf.cz nebo na tel. čísle: 776 899 988 v předstihu minimálně 24 h a takové odvolání nebude zpoplatněno max. 3x v daném kurzu nebo měsíci u zpětné fakturace, každá další odvolaná lekce bude účtována běžnou sazbou.

5.3.2. v případě čerpání dovolené je objednatel povinen informovat poskytovatele v předstihu min. 24 h, kurz je možné pozastavit na min. 5 a max. 15 pracovních dní s garancí zachování stejného lektora a stejného času volání. Po ukončení dovolení kurz pokračuje dál.

5.4. Pokud si objednatel zvolil časové rozmezí pro volání, ať už vyplněním rozvrhu volání na stránkách telf.cz, nebo telefonicky na čísle: 773 899 988, považuje se tento rozvrh volání za závazný.

5.4.1 Objednatel si může na čísle 773 899 988 dohodnout změnu rozvrhu. Platnost nového rozvrhu začíná 24 hodin od přijetí požadavku. Do té doby je v platnosti stávající rozvrh. Poskytovatel se snaží zachovat výuku se stejným lektorem, jakého měl objednatel před změnou rozvrhu, nemůže ji ale garantovat.

5.5. Objednatel má v ceně služby Telf dva pokusy lektora dovolat se mu. Pokud zákazník nepřijme volání lektora ani na podruhé, výuka v daném dni propadá bez nároku na náhradu nebo vrácení peněz.

5.6. Pokud objednatel zmeškal lektorovo volání, má možnost volat lektorovi nazpátek, ovšem bez záruky, že se lektorovi dovolá a bez náhrady nákladů na volání.

5.7. Pokud objednatel není s lektorem spokojen, má právo požádat na čísle 773 899 988 o změnu lektora.

6. REKLAMACE A STORNOVACÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel uplatní reklamaci u poskytovatele písemně na adrese sídla společnosti poskytovatele či elektronicky na emailové adrese info@telf.cz , a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.

6.2. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení klienta, kontaktní údaje a popis reklamace. Bez shora uvedených náležitostí nemusí poskytovatel reklamaci posuzovat.

6.3. Poskytovatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem na jiné (kratší) lhůtě.

6.4. Právo volby způsobu odstranění reklamace v případě uznané reklamace náleží na poskytovateli.

6.5. Za realizovanou vyučovací lekci se počítá i lekce, kdy se lektor objednateli nedovolal ani na druhý pokus, pokud nedošlo ze strany objednatele (a/nebo dalšího účastníka kurzu určeného dodavatelem k tomuto úkonu, o jehož výběru objednatel při sjednávání detailu služby spravil poskytovatele) k řádnému zrušení lekce buď zasláním e-mailu na adresu info@telf.cz nebo zasláním SMS na telefonní číslo +420 733 899 988 minimálně 24 hodin před plánovaným začátkem lekce, a to v pracovní době, tj. pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod. Z obsahu SMS či e-mailu musí být nade všechnu pochybnost zřejmé, že jejich cílem je zrušení lekce ze strany objednatele, v pochybnostech se má za to, že se hodina koná.

6.6. V případě, že z důvodů na straně poskytovatele nedojde k vyčerpání veškerých objednaných vyučovacích hodin z objednávky, která byla splatná předem, poskytovatel objednateli prodlouží kurz o nerealizované vyučovací lekce.

6.7. V případě, že na popud objednatele nedojde k vyčerpání veškerých objednaných vyučovacích lekcí z objednávky, která byla splatná předem, poskytovatel vrátí na výzvu objednatele částku za nerealizované vyučovací hodiny objednateli, poníženou o náklady na organizační zajištění služby ve výši 40 % z nevyčerpané částky.

6.8. Objednatel má právo v průběhu dvou prvních týdnů výuky v případě nespokojenosti zrušit objednávku na čísle 773 899 988 nebo na emailu info@telf.cz s okamžitou platností na celé předplacené období 20 dnů, a to bez storno poplatku.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a uděluje tímto poskytovateli dobrovolně souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, po dobu existence možných nároků vyplývajících ze smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou dle platné právní úpravy trvá povinnost uchovávat dokumentaci poskytovatele po jeho zániku.

7.2. Objednatel poskytuje své osobní údaje za účelem realizace objednané služby, uzavření smluvního vztahu a pro potřeby evidenční.

7.3. Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, a to při zachování plné mlčenlivosti o osobních údajích objednatele.

7.4. Osobními údaji jsou v tomto případě: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon a e-mail, č. účtu a další údaje dle konkrétní potřeby.

7.5. Veškeré osobní údaje jsou poskytnuty objednatelem, který bere na vědomí, že budou poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v písemné tzn. a/nebo digitální formě. Zároveň si je objednatel vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny jím uváděné údaje přesné a pravdivé, v případě jakýchkoli změn bude o těchto změnách okamžitě informovat i poskytovatele.

7.6. Zaměstnanci poskytovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s poskytovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

8. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, VŠEOBECNÁ A ZAVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

8.2. Obě strany mohou smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 10 kalendářních dnů od data doručení výpovědi druhé straně.

8.3. Poskytovatel může smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou platností v případě, že by objednatel byl v prodlení s placením faktur poskytovatele více než 30 kalendářních dnů po datu splatnosti.

8.4. Po ukončení platnosti smlouvy zůstává nadále v platnosti ustanovení článku 5. odst. 1. této smlouvy.

8.5. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou, a to buď elektronickou poštou (e-mail) nebo konvenční poštou.